Top

REGULAMIN PROMOCJI „ESSELTE SZTUKA ARCHIWIZACJI”

 1. Organizator i przedmiot promocji.

  1. Organizatorem promocji o nazwie „ESSELTE SZTUKA ARCHIWIZACJI”, (dalej „Promocja”), jest spółka pod firmą Esselte Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach (26-900), przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, z kapitałem zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, NIP: 8120005317, REGON: 670014990 (dalej „Organizator”).
  2. Promocja odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, (dalej jako "Regulamin").
  3. Promocja polega na gromadzeniu przez jej uczestników kuponów z ulotki promocyjnej z segregatora Esselte No.1 A4 i/lub kodów EAN nadanych pozostałym produktom biorącym udział w Promocji, których zebranie w ilości wymaganej przez Regulamin uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji. Lista produktów premiowanych z kuponami i kodami znajduje się w tabeli zamieszczonej w treści Regulaminu.
  4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 lub do wyczerpania promocyjnych produktów zawierających ulotkę promocyjną lub nagród przewidzianych w Promocji w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
  5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grami, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540). Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.esselte.com/art,
 2. Warunki Uczestnictwa w Promocji.

  1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia oraz przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określani łącznie dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie 2.2.

  2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących produkty Organizatora pod nazwą „Esselte” na terenie Polski, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak między innymi pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez „członków rodziny” na potrzeby niniejszej Promocji rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w linii prostej, powinowatych bocznych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup przez Uczestnika w okresie trwania Promocji produktów premiowanych Organizatora oraz umieszczenie kuponu z ulotki promocyjnej (dalej „Kupon”) lub kodu z produktu (dalej „Kod”) na arkuszu uczestnictwa w Promocji dostępnym na stronie internetowej www.esselte.com/art (dalej „Arkusz”), a następnie wysłanie prawidłowo wypełnionego Arkusza wraz z kopią dowodu zakupu produktów premiowanych w okresie trwania Promocji na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa - z dopiskiem „Promocja Esselte”

  4. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji może zostać skutecznie dokonane wyłącznie do dnia 15 stycznia 2018 r. (decyduje data nadania - przesyłką pocztową lub kurierską - Arkusza do Organizatora).

  5. Produktami premiowanymi Organizatora są:
   a. segregatory Esselte No 1 format A4, w którym znajduje się promocyjna ulotka z kuponem do wycięcia,
   b. opakowania z koszulkami na dokumenty, na których znajduje się kod EAN.

  6. Pełna Lista Produktów premiowanych wraz z kodami Produktów oraz kodami kreskowymi jest następująca:

   KOD PRODUKTU KOD EAN NAZWA PRODUKTU/OPIS/KOLOR KOMENTARZ
   218620 4049793005867 Segregator Esselte No.1, Naturelle, A4, szer. 75 mm, kawowy Promocyjne produkty, w których znajduje się promocyjna ulotka z kuponem do wycięcia
   218630 4049793005874 Segregator Esselte No.1, Naturelle, A4, szer. 75 mm, beżowy
   218690 4049793005904 Segregator Esselte No.1, Naturelle, A4, szer. 50 mm, kawowy
   218700 4049793005911 Segregator Esselte No.1, Naturelle, A4, szer. 50 mm, beżowy
   231036 4049793010601 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 75 mm, jasno-niebieski
   231037 4049793010618 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 75 mm,  różowy
   231038 4049793010625 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 75 mm, fioletowy
   231039 4049793010632 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 75 mm,  jasno-pomarańczowy
   231041 4049793010656 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 50 mm, jasno-niebieski
   231042 4049793010663 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 50 mm, różowy
   231043 4049793010670 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 50 mm, fioletowy
   231044 4049793010687 Segregator Esselte No.1, SOLEA, A4, szer. 50 mm,  jasno-pomarańczowy
   624067 4049793030616 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 75 mm, niebieski
   624068 4049793030623 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 75 mm, czerwony
   624069 4049793030630 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 75 mm, zielony
   624070 4049793030647 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 75 mm, żółty
   624071 4049793030654 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 50 mm, niebieski
   624072 4049793030661 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 50 mm, czerwony
   624073 4049793030678 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 50 mm, zielony
   624074 4049793030685 Segregator Esselte Vivida No.1, A4, szer. 50 mm, żółty
   624272 4049793039152 Segr. No.1 A4/75 żółty Vivida 3 szt.
   624273 4049793039169 Segr. No.1 A4/75 czerwony Vivida 3 szt.
   624274 4049793039176 Segr. No.1 A4/75 niebieski Vivida 3 szt.
   624275 4049793039183 Segr. No.1 A4/75 zielony Vivida 3 szt.
   624276 4049793039190 Segr. No.1 A4/50 żółty Vivida 3 szt.
   624277 4049793039206 Segr. No.1 A4/50 czerwony Vivida 3 szt.
   624278 4049793039213 Segr. No.1 A4/50 niebieski  Vivida 3 szt
   624279 4049793039220 Segr. No.1 A4/50 zielony Vivida 3 szt.
   624281 4049793039435 Segr. No.1 A4/75 pomarańcz 3szt. Esselte
   624282 4049793039442 Segr. No.1 A4/75 fiolet 3 szt. Esselte
   624283 4049793039459 Segr. No.1 A4/75 turkus 3szt. Esselte
   624284 4049793039466 Segr. No.1 A4/75 szary 3szt. Esselte
   624285 4049793039473 Segr. No.1 A4/75 fuksja 3szt. Esselte
   624286 4049793039480 Segr. No.1 A4/50 pomarańcz 3szt. Esselte
   624287 4049793039497 Segr. No.1 A4/50 fiolet 3szt. Esselte
   624288 4049793039503 Segr. No.1 A4/50 turkus 3szt. Esselte
   624289 4049793039510 Segr. No.1 A4/50 szary 3szt. Esselte
   624290 4049793039527 Segr. No.1 A4/50 fuksja 3szt. Esselte
   811300 4049793006000 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, biały
   811310 4049793006017 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, żółty
   811311 4049793016870 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, jasno-niebieski
   811312 4049793016931 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, jasno-zielony
   811313 4049793020655 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, fuksja
   811330 4049793006024 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, czerwony
   811340 4049793006031 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, pomarańczowy
   811350 4049793006048 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, niebieski
   811360 4049793006055 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, zielony
   811370 4049793006062 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, czarny
   811380 4049793006079 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, szary
   811400 4049793006086 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, biały
   811410 4049793006093 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, żółty
   811411 4049793016900 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, jasno-niebieski
   811412 4049793016962 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, jasno-zielony
   811413 4049793020686 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, fuksja
   811430 4049793006109 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, czerwony
   811440 4049793006116 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, pomarańczowy
   811450 4049793006123 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, niebieski
   811460 4049793006130 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, zielony
   811470 4049793006147 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, czarny
   811480 4049793006154 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, szary
   811510 4049793006161 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, bordowy
   811520 4049793006178 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, bordowy
   811530 4049793006185 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, fioletowy
   811540 4049793006192 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, fioletowy
   811550 4049793006208 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 75 mm, turkusowy
   811560 4049793006215 Segregator Esselte No.1, A4, szer. 50 mm, turkusowy
   17786 5902812177862 Koszulki groszkowe w dyspenserze AT HAND, 43 mic. Promocyjne produkty, na których znajduje się kod EAN do wycięcia         
   17799 4049793033648 Koszulki krystaliczne w dyspenserze AT HAND, 55 mic.
   56066 4001536560668 Koszulki krystaliczne A4 Esselte, 55 mic.
   56113 5701216561136 Koszulki krystaliczne A4 Esselte, 75 mic.
   56093 5701216560931 Koszulki krystaliczne A4 Esselte, 105 mic.
   23787 4001536237874 Koszulki groszkowe A5 Esselte, 65 mic.
   56133 5701216561334 Koszulki groszkowe A4 Esselte, 43 mic.
   23743 5701216237437 Koszulki groszkowe A4 Esselte, 115 mic.
   55230 5701216552301 Koszulki groszkowe A3 Esselte, pozioma 85 mic.
   56193 5701216561938 Koszulki otwierane u góry i z lewej strony A4 Esselte, 115 mic.


  7. Przesłany Arkusz podlega weryfikacji pod kątem tego, czy został kompletnie i prawidłowo wypełniony, czy zawiera wymaganą ilość właściwych Kuponów lub Kodów, a także czy jest do niego dołączona kopia dowodu zakupu produktów premiowanych.
  8. Arkusze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Niekompletny Arkusz uznaje się za nieważny, bez możliwości jego uzupełnienia przez dosłanie brakujących Kuponów lub Kodów. Za nieważne będą również uznawane Arkusze podające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważny Arkusz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Arkusz nadany po dniu 15 stycznia 2018 r. (decyduje data nadania przesyłki zawierającej Arkusz do Organizatora).
  9. Kopie faktur VAT lub paragonów będące dowodami zakupu lub inne dowody zakupu Produktów promocyjnych należy przesłać na adres: programleitz@esselte.com a oryginały zachować do kontroli.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w punkcie 2.9 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu.

 3. Nagrody w Promocji.
  1. Nagrodami w Promocji (dalej „Nagrody”) są:
   a. Naszyjniki ozdobione kryształami Swarovski (dalej „Naszyjnik”) - wartość jednego Naszyjnika to kwota 230 zł,
   b. Bransoletki ozdobione kryształami Swarovski (dalej „Bransoletka”) - wartość jednej Bransoletki to kwota 170 zł
  2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
  3. W celu otrzymania jednego Naszyjnika należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny Arkusz z:
   a. 100 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 lub
   b. 70 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 oraz 30 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 2.5b „Warunki Uczestnictwa w Promocji” w okresie trwania Promocji.
  4. W celu otrzymania jednej Bransoletki należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny Arkusz z:
   a. 50 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 lub
   b. 35 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 oraz 15 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 2.5 b „Warunki Uczestnictwa w Promocji” w okresie trwania Promocji.
  5. Ilość kuponów i kodów z niekompletnych Arkuszy przesłanych przez jednego Uczestnika nie będzie sumowana.
  6. Jeden Arkusz uprawnia do odbioru jednej Nagrody.
  7. Uczestnik może przesłać więcej niż jeden Arkusz i otrzymać Nagrodę za każdy Arkusz spełniający warunki do przyznania Nagrody.

 4. Przekazanie Nagród.
  1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Arkuszu.
  2. Nagrody wysłane zostaną Uczestnikom pocztą lub przesyłką kurierską w cyklach dwutygodniowych, zaś pierwszy termin wysyłki nagród został przewidziany na dzień 19 września 2017 r.
  3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu kolejnych 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera może odebrać ją osobiście w siedzibie Organizatora. Po bezskutecznym upływie tego terminu Uczestnik traci prawo do żądania wydania Nagrody.
  4. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania wydania Nagród.

 5. Odpowiedzialność.
  1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.
  2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

 6. Ochrona danych osobowych.
  Osoby zgłaszające się do udziału w Promocji tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo do zmiany przekazanych danych, ich poprawiania, a także odwołania zgody odnośnie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane na potrzeby Promocji w zakresie koniecznym do jej prawidłowego przeprowadzenia.

 7. Reklamacje.
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
  2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Esselte”.
  3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 8. Postanowienia końcowe.
  1. Zgłoszenie się do udziału w Promocji jest jednoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
  2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.esselte.com/art.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.
  4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem tego zdarzenia.
  5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Arkuszu lub reklamacji będą uważane za skuteczne, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
  6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.