Ugrás az oldal tetejére

COLOUR'ICE PROMOČNÁ AKCIA

PRAVIDLÁ ÚČASTI

 

 1.       Organizátorom promočnej akcie Colour'Ice (ďalej ako: Promočná akcia”) je spoločnosť ESSELTE Kft. (sídlo: 1133 Budapest, Váci út 76, IČO: Cg. 01-09-563099, DIČ: 12186806-2-41, ďalej ako: „Organizátor”)

 

2.       Promočná akcia trvá od 15.júla 2018 od 00 hodiny 00 minúty d6 15.októbra 2018 do 23 hodiny a 59 minúty (ďalej ako „Trvanie promočnej akcie”).

 

3.       Účastníci:

          Na Promočnej akcii sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré disponujú miestom ubytovania alebo pobytom v Maďarsku a nespadajú do okruhu osôb, ktoré sú vylúčené z účasti (ďalej ako "Účastník"). Na Promočnej akcii sa nemôžu zúčastniť pracovníci spoločnosti Esselte Kft. a blízki príbuzní týchto osôb podľa bodu 1. odseku (1) § 8:1 Občianskeho zákonníka z roku 2013, resp. majitelia tých obchodných jednotiek, ich zamestnanci, ako aj ich blízki príbuzní, v ktorých sa predávajú výrobky, ktorých sa Promočná akcia týka.

 

4.       Podmienky účasti na Promočnej akcii:

4.1.    Promočnej akcie sa môže zúčastniť osoba, ktorá počas Trvania promočnej akcie:

  • v maďarskej maloobchodnej sieti kúpi aspoň 3 ks výrobkov Esselte Colour'Ice („Set výrobkov”, zoznam promočných výrobkov obsahuje Príloha č. 1); a
    • na webovej stránke  http://www.esselte.com/colouricepromocio (ďalej ako: „Webová stránka”) sa zaregistruje zadaním svojho celého mena, adresy a e-mailovej adresy a potvrdenky potvrdzujúcej nákup (ďalej ako: „Registrácia”), označením vhodného políčka súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách účasti („Pravidlá”) a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov podľa týchto pravidiel.

4.2     Každý Účastník je povinný do 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní po ukončení Promočnej akcie uchovať nepoškodenú a dobre čitateľnú účtenku, bloček, ktorý potvrdzuje nákup Setu výrobkov uvedených v bode 4.1, pretože Organizátor môže skontrolovať oprávnenosť na Darček a miesto nákupu.

4.3.    Organizátor môže z Promočnej akcie vylúčiť Účastníkov, ktorí uviedli nepravdivé údaje.

4.4.    Organizátor považuje za platné iba tie Registrácie, ktoré boli vykonané zadaním vlastných osobných údajov Účastníkov.

 

5. Darček

 

5.1    Počas Promočnej akcie Účastníci vyhovujúci podmienkam stanoveným v týchto Herných pravidlách dostanú ako darček (ďalej ako "Darček")set zvýrazňovačov Stabilo Boss Pastel (4ks):

5.2     Jeden Účastník má počas celého Trvania promočnej akcie nárok na toľko kusov Darčekov, koľko Setov výrobkov kúpi. Pre každú požiadavku Darčeka je potrebná nová Registrácia.

5.3.    Darček nie je prenosný na inú osobu a nie je možné ho vymeniť za hotovosť.

5.4.    Organizátor doručí Darček na adresu zadanú počas Registrácie medzi 15.júlom a 30.novembrom 2018. Pokiaľ je doručenie 2-krát neúspešné, potom môže Účastník prevziať Darček iba osobne na vo vyššie uvedenom sídle Organizátora v pracovnom čase do 20.decembra 2018.

 

6. Platba dane a iné náklady:

          Účastníci v súvislosti s Darčekom nemajú povinnosť platby dane z príjmov fyzických osôb, avšak prípadné náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť s prebratím Darčeka (napr. cestovné náklady na miesto odovzdania Darčeka, atď.) sú ich bremenom.

 

7.       Ochrana osobných údajov, osobné práva:

7.1     Účasť v tejto Promočnej akcii je dobrovoľná. Podmienkou účasti však je, že Účastníci výslovne súhlasia s tým, že Organizátor bude nimi poskytnuté osobné údaje za účelom komunikácie a administrácie spracovávať.  Evidenčné číslo Organizátora pre spracovanie údajov je: NAIH-59066/2012.

7.2.    Organizátor zaručuje, že spracovanie údajov sa v plnej miere uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi. Organizátor poskytuje Účastníkovi možnosť požiadať o informácie ohľadom spracovanie jeho osobných údajov, požiadať o ich vymazanie alebo opravu na nasledovných adresách: na adrese 1133 Budapest, Váci út 76. alebo na e-mailovej adrese hu@esselte.com.

7.3.     Účastník berie na vedomie, že ak požiada o vymazanie osobných údajov potrebných pre Propagačnú akciu pred odovzdaním darčeka, vedie to k vylúčeniu z Propagačnej akcie.

7.4.    Prihlásenie sa na odber noviniek NIE JE podmienkou účasti v Promočnej akcii.

 

8. Rôzne ustanovenia

8.1.    Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatočnosť/chybu Ponúk (napr. nesprávne uvedenie mena, adresy, uvedenie chybného alebo nesprávneho údaju, atď.), za nevykonanie, príp. oneskorené doručenie Darčeka - mimo okruhu záujmu Organizátora, resp. za škody vzniknuté počas doručenia.

8.2.    Organizátor nie je zodpovedný za kvalitu Darčekov, takéto nároky si môže Účastník uplatniť v rámci legislatívneho rámca od výrobcu Darčeka, resp. jeho distribútora.

8.3.    Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za všetky externé tzv. SQL útoky na Webovú stránku, resp. server, ktorý je prevádzkuje, ako aj za prípadné útoky na telefónnu sieť alebo jej poškodenie. Preto, ak bude hráčom počas útoku na Webovú stránku, server alebo sieť doručená mylná systémová správa, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto prípady.

8.4.    Organizátor si vyhradzuje právo na to, že ak sa zo strany ktoréhokoľvek Účastníka vyskytne akékoľvek správanie nezlučiteľné s princípom Promočnej akcie alebo správanie, ktoré je hrubo urážlivé (počítačová manipulácia, masovo generované kódy alebo sa vyskytne podozrenie na takúto činnosť, s okamžitou platnosťou vylúči Účastníka z Promočnej akcie.

8.5.    Ak Účastník zatvorí prehliadač počas zadávania údajov, ak sa spojenie (z akéhokoľvek dôvodu) preruší s webovým priestorom serveru, v tomto prípade Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov.

8.6.    Organizátor vylučuje zodpovednosť za chybovosť Webovej stránky z dôvodov, ktoré sú mimo neho, počas ktorej nie je možné webovú stránku používať alebo iba obmedzene, avšak bez zbytočného odkladu vykoná všetky potrebné opatrenia v záujme toho, aby sa príčina chyby čo najskôr odhalila, resp. odstránila.

8.7.    Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá v odôvodnených prípadoch.  S tým súvisiace informácie Organizátor uverejní na Webovej stránke s rovnakou publicitou ako iné oznámenia Promočnej akcie.

 

Číslo položky Názov
626250 Harmoniková doska, A4, PP, 6 priehradiek, ESSELTE "Colour`Ice", žltá
626251 Harmoniková doska, A4, PP, 6 priehradiek, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňová
626252 Harmoniková doska, A4, PP, 6 priehradiek, ESSELTE "Colour`Ice", modrá
626260 Doska s gumičkou, 25 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", zelená
626262 Doska s gumičkou, 40 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", žltá
626263 Doska s gumičkou, 40 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňová
626270 Stojan na písacie potreby, ESSELTE "Colour`Ice", zelený
626272 Odkladač, plastový,  ESSELTE "Colour`Ice", žltý
626273 Odkladač, plastový,  ESSELTE "Colour`Ice", broskyňový
626279 Zakadač, plastový, 68 mm, ESSELTE "Colour`Ice", modrý
626280 Zakladač, plastový, 68 mm, ESSELTE "Colour`Ice", zelený
626502 Pákový šanón, 75 mm, A4, PP, s ochranným spodným kovaním, ESSELTE "Colour`Ice", žltý
626253 Harmoniková doska, A4, PP, 6 priehradiek, ESSELTE "Colour`Ice", zelená
626257 Doska s gumičkou, 25 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", žltá
626258 Doska s gumičkou, 25 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňová
626259 Doska s gumičkou, 25 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", modrá
626264 Doska s gumičkou, 40 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", modrá
626265 Doska s gumičkou, 40 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", zelená
626267 Stojan na písacie potreby, ESSELTE "Colour`Ice", žltý
626268 Stojan na písacie potreby, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňový
626269 Stojan na písacie potreby, ESSELTE "Colour`Ice", modrý
626220 Doska s gumičkou, 15 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", žltá
626221 Doska s gumičkou, 15 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňová
626222 Doska s gumičkou, 15 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", modrá
626223 Doska s gumičkou, 15 mm, PP, A4, ESSELTE "Colour`Ice", zelená
626274 Odkladač, plastový,  ESSELTE "Colour`Ice", modrý
626275 Odkladač, plastový,  ESSELTE "Colour`Ice", zelený
626277 Zakladač, plastový, 68 mm, ESSELTE "Colour`Ice", žltý
626278 Zakladač, plastový, 68 mm, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňový
626503 Pákový šanón, 75 mm, A4, PP, s ochranným spodným kovaním, ESSELTE "Colour`Ice", broskyňový
626504 Pákový šanń, 75 mm, A4, PP, s ochranným spodným kovaním, ESSELTE "Colour`Ice", modrý
626505 Pákový šanón, 75 mm, A4, PP, s ochranným spodným kovaním, ESSELTE "Colour`Ice", zelený

Esselte Kft.

Organizátor