EGYÜTT EGY ZÖLDEBB JÖVŐÉRT PROMÓCIÓ 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

1.  Az „Együtt egy zöldebb jövőért" elnevezésű promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2.  A Promóció 2023. április 1. napján 00 óra 00 perctől 2023. július 31. napján 23 óra 59 percig tart.

3.  Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promóciós termékek kaphatók.

4.  A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.  A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • A magyarországi viszonteladói hálózatban vásárol az 1. Számú mellékletben felsorolt Esselte környezetbarát termékekből 10 vagy 50db-ot (a továbbiakban „Termékek”):
  • és a http://www.esselte.com/zoldebbjovo weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2  Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.  A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból.

4.4.  Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 Garantált ajándék (a továbbiakban „Ajándék”): faültetés a MyForest alapítványon keresztül

  • 10db Termék vásárlása esetén - 1db fa
  • 50db  Termék vásárlása esetén - 10db fa

5.2 . Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt max. 3db ajándékot igényelhet.

5.3.  Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2022. május 1. és 2022.július 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2022. szeptember 30-ig munkaidőben.

6. Nyeremény

6.1.    A Résztvevők a Játékszabályzat 4.1. pontjában meghatározott Regisztrációval egy nyereményjátékban is részt vesznek.

6.2.     A Szervező a Nyereménysorsolásos játék keretében a Vásárlási Bizonylatot feltöltők között 1 db Neuzer Neuzer Ravenna 30 trekking kerékpárt sorsol ki („Nyeremény”) a promóciós időszak végén. A Nyeremény típusa (férfi vagy női) választható, de készlethiány esetén, a Szervező fenntartja a jogot, hogy Nyertes által választott típustól eltérő típusú Nyereményt biztosítson. 

6.3.      A sorsolás időpontja:  2022. július 12. 11 óra

6.4.      A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén kézi sorsolással kerül sor. A sorsolás a Résztvevők részére nyilvános.

6.5.     A sorsoláskor 1 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes abban az esetben válhat nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes a 6.7. pontban foglaltak miatt a nyereményjátékból kizárásra kerül.

6.6.     A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

6.7.     A Nyeremény nyertesét a Szervező a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertességről. a Regisztráció során megadott e-mail címén („Értesítés”). A nyertes Játékos ezután köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítés kézhezvételét, valamint pontosan megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi szállítási cím).

Amennyiben a Nyertes az Értesítés kézhezvételét 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes a játékból kizárásra kerülhet, és a Nyeremény a tartaléknyertesnek kerül átadásra.

6.8.     Szervező a Nyereményt a Résztvevő az Értesítés visszaigazolásában megadott címére kézbesíti üzembehelyezve. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező székhelyén 2022. december 31-ig munkaidőben.

6.9.   Szervező kizárja az Nyereménysorsolásos játékból azt a Résztvevőt, aki a játékban történő részvétele során valótlan személyes adatokat adott meg, azokat hiányosan vagy tévesen adta meg, vagy ha a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7.   Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

8.  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

8.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

8.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

8.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

8.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

9. Vegyes rendelkezések

9.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, nem promóciós termék vásárlása vagy nem megfelelő összegben történő vásárlása stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.      Szervező az Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.3.      Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4.     Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

9.5.      Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6.      Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2022. március 30.

 

Esselte Kft.

Szervező

 

Promóciós termékek:

Cikkszám Megnevezés
627565 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, kék
627566 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, sárga
627567 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, zöld
627568 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, piros
627569 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, fekete
627570 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, fehér
627572 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, kék
627573 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, sárga
627574 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, zöld
627575 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, piros
627576 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, fekete
627577 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, fehér
627493 Recycled lefűzhető tasak A4, narancsos, 70 mikron, 100db/cs
627494 Recycled lefűzhető tasak A4 Maxi, narancsos, 70 mikron, 100db/cs
627495 Recycled lefűzhető tasak A5, narancsos, 70 mikron, 100db/cs
627496 Recycled genotherm A4, narancsos, 100 mikron (100db)