Pravidlá súťaže Esselte „Z LÁSKY K PORIADKU”

 1)    Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ”).

2)    Názov spotrebiteľskej súťaže: „ESSELTE SÚŤAŽ – Z LÁSKY K PORIADKU
(ďalej len „Súťaž”).

3)    Súťaž prebieha od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. Doklad o nákupe musí byť nahratý na súťažnej webovej stránke najneskôr 15. 1. 2023. V prípade, že budú vyčerpané zásoby cien venovaných do súťaže pred 31. 12. 2022, bude súťaž ukončená.

4)    Podmienkou účasti na súťaži je:
Nákup 30 nebo 100 ks vybraných výrobkov Esselte – A4 zaraďovačov Esselte No. 1 POWER (ďalej len „zaraďovač”) alebo závesných a recyklovaných káps a recyklovaných „L” dosiek Esselte či vybraných štandardných závesných káps (ďalej len „kapsa”). A vyžiadanie ceny prostredníctvom súťažného formulára, nahratím nákupného dokladu na súťažnej stránke www.esselte.com/love a súhlasom s týmito pravidlami. Nahratý nákupný doklad musí byť zreteľne čitateľný.

5)    Súťaž sa vzťahuje iba na nasledujúce výrobky:

a)    Súťažnými zaraďovačmi sú len celoplastové zaraďovače značky Esselte s označením No. 1 POWER s objednávacím kódom Esselte: 811310; 811311; 811312; 811313; 811330; 811340; 811350; 811360; 811380; 811510; 811530; 811550; 811410; 811411; 811412; 811413; 811430; 811440; 811450; 811460; 811480; 811520; 811540; 811560; 81188; 162510; 162530; 162550; 162560; 162570; 162600; 162620; 162640; 162650; 162660; 624067; 624068; 624069; 624070; 811300; 811370; 624071; 624072; 624073; 624074; 811400; 811470; 624316; 624320; 468600; 468630; 468650; 468660; 468670; 468930; 468950; 468960; 468970; 624075; 624076; 81183; 81185; 81186; 81187; 626504; 626505; 218620; 218630; 218690; 218700; 231036; 231037; 231038; 231039; 231041; 231042; 231043; 231044; 627565; 627566; 627567; 627568; 627569; 627570; 627572; 627573; 627574; 627575; 627576; 627577; 628431, 628432,

 b)    Esselte kapsy a dosky: 627495; 627493; 627496; 56066; 259760.

6)    Na súťaži sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s prechodným alebo trvalým bydliskom v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej len „účastník”). Doručovanie cien mimo Českej alebo Slovenskej republiky nie je možné.

7)    V súťaži môžete získať:

a)    Pri kúpe 30 výrobkov je cenou1 balenie (3 ks) úložných a darčekových boxov Esselte Home, kocka, biela/sivá objednávacie kódy: 628288/628289.

b)    Pri kúpe 100 výrobkov sú cenou bezdrôtové slúchadlá JBL Wave 200TWS.

 8)    V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných cien. Množstvo výhier bolo stanovené s ohľadom na minulé akcie tak, aby bolo dostatočné po celý čas konania, avšak v prípade vyčerpania tohto stanoveného množstva cien pred 31. 12. 2022 môže byť súťaž ukončená.

9)    Každý účastník môže získať maximálne 3 výhry.

10) Výhra bude výhercovi odoslaná do 4 týždňov od správneho vyplnenia súťažného formulára.

11) Usporiadateľ má právo výhercu požiadať o preukázanie jeho nároku na cenu. Výherca je povinný, na základe žiadosti od usporiadateľa, doložiť svoj nárok nákupným dokladom na súťažné zaraďovače a ďalšie výrobky, ktoré obsahovali promočný leták alebo boli zahrnuté do súťaže ako kapsy Esselte. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobok zaradený do súťaže.

 12) Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Ak bude výhra vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či neprevzatá výhercom, prepadá v prospech usporiadateľa.

 13) Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby je možné zúčastniť sa len s jej súhlasom.

 14) Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r. o., a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori Esselte výrobkov a ich rodinní príslušníci.

 15) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity súťaže a na propagačné účely usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.

 16) Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

 17) V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) tu informujeme účastníkov tejto súťaže o základných podmienkach spracovania ich osobných údajov a ich právach:

a)    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ESSELTE, s. r. o., IČO 25107721, spisová značka C50233 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 142 00.

b)    Rozsah spracovávaných údajov: v rozsahu registrácie do tejto súťaže.

c)    Účely spracovania: organizácia tejto súťaže.

d)    Právny základ na spracovanie: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) uvedeného Nariadenia.

e)    Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené: v čase nevyhnutnom na organizáciu súťaže, pri výhercoch v čase danom zákonom.

f)     Poučenie dotknutej osoby: Súhlas nie je povinný, avšak bez neho nie je možné sa na tejto súťaži zúčastniť a čerpať výhody s tým spojené. Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré je možné uskutočniť listom, telefonicky či e-mailom na uvedených kontaktoch. Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Placeholder