Pravidla soutěže Esselte Soutěž „Esselte VIVIDA“

Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

Název spotřebitelské soutěže: „ESSELTE SOUTĚŽ – Esselte VIVIDA“ (dále jen „Soutěž“)

Soutěž probíhá od 1. 9. 2013 do 30. 12. 2013 s možností doručení soutěžního archu do 31.1.2014. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen věnované do soutěže před 30. 12. 2013 bude Soutěž ukončena.

Podmínkou účasti v Soutěži je:

  • Zakoupení 40 ks A4 pořadačů Esselte No.1 POWER (dále jen „Pořadač“) a dalších 10 produktů řady VIVIDA, nasbírání 40 ks výstřižků ze soutěžního letáku v pořadači a 10 ks EAN kódů z ostatních produktů.  A nebo zakoupení 50 ks A4 pořadačů
  • Zakoupení 80 ks A4 pořadačů Esselte No.1 POWER (dále jen „Pořadač“) a dalších 20 produktů řady VIVIDA, nasbírání 80 ks výstřižků ze soutěžního letáku v pořadači a 20 ks EAN kódů z ostatních produktů. A nebo zakoupení 100 ks A4 pořadačů.

Adresa pro zaslání soutěžního archu: je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš. Obálka musí být označena „ESSELTE SOUTĚŽ“.

Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

Soutež se vztahuje pouze na následující produkty:

  • Soutěžními pořadači jsou pouze celoplastové pořadače značky Esselte s označením No. 1 POWER s objednacím kódem Esselte: 811310; 811360; 811550; 811380; 811311; 811312; 811313; 811340; 811350; 811530; 811330; 811510; 811410; 811460; 811560; 811480; 811411; 811412; 811413; 811440; 811450; 811540; 811430; 811520; 811300; 811370; 624067; 624068; 624069; 624070; 811400; 811470; 624071; 624072; 624073; 624074; 231036; 231038; 231037; 231039; 231041; 231043; 231042; 231044; 218620; 218630; 218690; 218700
  • Ostatními soutěžními produkty, jsou produkty řady Esselte VIVIDA s objednacím kódem Esselte: 15382; 15383; 15385; 15386; 15387; 15388; 28328; 28332; 28333; 28334; 624040; 624041; 624042; 624043; 624044; 624045; 623990; 623991; 623992; 623993; 623994; 623995; 623997; 623998; 623999; 624000; 624001; 624002; 624004; 624006; 624008; 623986; 623988; 624010; 624012; 624047; 624048; 624049; 624050; 624051; 624052;624022; 624024; 624023; 624025; 624026; 624027; 624015; 624016; 624017; 624018; 624019; 624020; 624029;624030; 623608; 623607; 623605; 623925; 623926; 623927; 623702; 623935; 21440; 623936; 623937; 623938; 623945; 623946; 623947; 623948; 623950; 623952; 56000; 56001; 56003; 56005; 56006; 56007; 56073; 56075; 56076; 56077; 623959; 623960; 623961; 623761; 623941; 623942; 623943; 39827; 623963; 623964; 623983; 623767

Pořadač je k rozeznání od ostatních nesoutěžních tím, že je uvnitř vložen promoční leták informující o soutěži a obsahující soutěžní kolečkem k vystřižení.

Účastník může sbírat Kolečka a EAN kódy po celou dobu trvání soutěže nebo do vyčerpání cen s každým zakoupeným soutěžním Pořadačem a dalšími produkty řady VIVIDA, které při nasbírání dostatečného počtu Koleček a Ean kódů může vyměnit za ceny.

Vyplněný soutěžní arch s vystřiženými Kolečky a EAN kódy může Účastník vyměnit za cenu dle celkového počtu nasbíraných Koleček a EAN kódů:

  • Při nasbírání 40 Koleček a 10EAN kódů, nebo 50 Koleček je cena: Sada šálků Dolce Gusto Aroma
  • Při nasbírání 80 Koleček a 20EAN kódů, nebo 100 Koleček je cena: Krups Dolce Gusto Melody 3

Společnost Esselte si vyhrazuje právo na výběr designu kávovaru na základě dostupnosti jednotlivých variant.

V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Cen. Celkem 550 ks sad šálků a 150ks kávovarů výše specifikovaných. Množství výher bylo stanoveno s ohledem na minulé akce tak, aby bylo dostatečné po celou dobu konání, nicméně, v případě vyčerpání těchto stanovených počtů cen před 30. 12. 2013, bude soutěž ukončena.

Každý Účastník může získat tuto Cenu maximálně 5-krát.

Na každou jednotlivou výhru musí být vyplněn soutěžní arch zvlášť.

Výhra bude výherci zaslána v závislosti na dni doručení soutěžního archu Technickému správci společnosti ESSELTE, s. r. o.:

  • Obdržení soutěžního archu do 30. 9. 2013 – výhra bude odeslána do 31. 10. 2013
  • Obdržení soutěžního archu do 31.10. 2013 – výhra bude odeslána do 30. 11. 2013
  • Obdržení soutěžního archu do 30.11. 2013 – výhra bude odeslána do 31. 12. 2013
  • Obdržení soutěžního archu do 30.12. 2013 – výhra bude odeslána do 31. 01. 2014

Pořadatel má právo Výherce požádat o prokázání jeho nároku na cenu. Výherce je povinnen, na základě žádosti od Pořadatele, doložit svůj nárok prodejním dokladem na Soutěžní Pořadače a další produkty, které obsahovaly promoční leták či byly zahrnuty do soutěže jako ostatní produkty řady VIVIDA. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje výrobek zařazený do Soutěže. 

V případě nákupu uskutečněném až po registraci či datu obdržení Soutěžního archu, bude tento Soutěžní arch považován za neplatný.

Každé Kolečko z letáku či EAN kód může být nalepen na Soutěžním archu pouze jednou. Jakékoliv kopírování zneplatňuje celý Soutěžní arch.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech nalepených Koleček či EAN kódů.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři Esselte prodejců a jejich rodinní příslušníci.

Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

Zapojením do soutěže uděluje Účastník soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů pro občany České republiky ve znění: Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení  a také  pro komunikaci  elektronickými  prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života  nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Zapojením do soutěže uděluje Účastník soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů pro občany Slovenské republiky ve znění: Účasťou v súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade s ustanovením §12 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti v súťaži ) za účelom ich využitia na marketingové účely (najme zasielanie informácii  o výrobkoch a akciách vrátane komunikácie elektronickej) usporiadateľovi Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 - Libuš, Česká republika na dobu neurčitú v súlade s §7 zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a zároveň potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú t.j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že može súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z §20 a 21 tohto zákona.

Společnost Esselte se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

Jakékoliv dotazy ohledně Soutěže řeší Technický správce společnost Esselte. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně soutěže Esselte může obrátit na email: objednavky@esselte.com