V Praze, 1. července 2015

Pravidla soutěže Esselte „A vítězem se stává“

1.  Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha

4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2.  Název spotřebitelské soutěže: „ESSELTE SOUTĚŽ – A vítězem se stává“ (dále jen „Soutěž“)

3.  Soutěž probíhá od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016. Soutěžního arch musí být pořadateli doručen nejpozději 31. 1. 2016. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen věnované do Soutěže před 31. 1. 2016 bude Soutěž ukončena.

4.  Podmínkou účasti v Soutěži je:

  1. Zakoupení 20 nebo 100 ks vybraných výrobků Esselte - A4 pořadačů Esselte No.1 POWER (dále jen „Pořadač“) nebo Závěsných kapes Esselte balených v kartonovém obalu (dále jen „Kapsa“). Z Pořadačů se sbírají body v podobě čtverce v pravém horním rohu (Dále jen „Body“) z vloženého promočního letáku. Z Kapes se sbírají EAN kódy z balení výrobků.

 5.  Adresa pro zaslání soutěžního archu: je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš. Obálka musí být označena „ESSELTE SOUTĚŽ“.

 6.  Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

7.  Soutež se vztahuje pouze na následující produkty:

a. Soutěžními pořadači jsou pouze celoplastové pořadače značky Esselte s označením No. 1 POWER s objednacím kódem Esselte: 811310; 811360; 811550; 811380; 811311; 811312; 811313;

811340; 811350; 811530; 811330; 811510; 811410; 811460; 811560; 811480; 811411;

811412; 811413; 811440; 811450; 811540; 811430; 811520; 811300; 811370; 624067;

624068; 624069; 624070; 811400; 811470; 624071; 624072; 624073; 624074; 231036;

231038; 231037; 231039; 231041; 231043; 231042; 231044; 218620; 218630; 218690;

218700

b. Ostatními soutěžními produkty, jsou Esselte závěsné kapsy balené v kartonovém obalu:

17786, 17799, 56066, 56113, 56093, 23787, 56133, 55230, 56193

8.  Pořadač je k rozeznání od ostatních nesoutěžních tím, že je uvnitř vložen promoční leták informující o soutěži a obsahující soutěžní Body k vystřižení.

9.  Účastník může sbírat soutěžní Body a EAN kódy po celou dobu trvání soutěže nebo do vyčerpání cen. S každým zakoupeným soutěžním Pořadačem a Kapsami, získává Body/EAN kódy, které při nasbírání dostatečného počtu Bodů a EAN kódů může vyměnit za ceny.

10. Vyplněný soutěžní arch s vystřiženými Body a EAN kódy může Účastník vyměnit za cenu po nasbírání dostatečného počtu Bodů a EAN kódů (na poměru Bodů a EAN kódů nezáleží):

a. Při nasbírání 20 bodů/EAN kódů je cena: Termohrnek Tchibo (Dále jen „Termohrnek)

b. Při nasbírání 100 bodů/EAN kódůje cena: Kávovar Tchibo Cafissimo Deep Black (Dále jen „kávovar“)

 11. V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Cen. Celkem 300 ks Termohrnků a 300 ks Kávovarů. Množství výher bylo stanoveno s ohledem na minulé akce tak, aby bylo dostatečné po celou dobu konání, nicméně, v případě vyčerpání těchto stanovených počtů cen před 31. 1. 2016, bude Soutěž ukončena.

12. Každý Účastník může získat tuto Cenu maximálně 5-krát.

13. Na každou jednotlivou výhru musí být vyplněn soutěžní arch zvlášť.

14. Výhra bude výherci zaslána v závislosti na dni doručení soutěžního archu Technickému správci společnosti

ESSELTE, s. r. o.: 

a. Obdržení soutěžního archu do 30. 9. 2015 – výhra bude odeslána do 31. 10. 2015

b. Obdržení soutěžního archu do 31.10. 2015 – výhra bude odeslána do 30. 11. 2015

c.  Obdržení soutěžního archu do 30.11. 2015 – výhra bude odeslána do 31. 12. 2015

d. Obdržení soutěžního archu do 30.12. 2015 – výhra bude odeslána do 31. 01. 2016

e. Obdržení soutěžního archu do 31.1. 2016 – výhra bude odeslána do 29. 02. 2016


15. Pořadatel má právo Výherce požádat o prokázání jeho nároku na cenu. Výherce je povinnen, na základě žádosti od Pořadatele, doložit svůj nárok prodejním dokladem na Soutěžní Pořadače a další produkty, které obsahovaly promoční leták či byly zahrnuty do soutěže jako Kapsy Esselte. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje výrobek zařazený do Soutěže.

16. V případě nákupu uskutečněném až po registraci či datu obdržení Soutěžního archu, bude tento Soutěžní arch považován za neplatný.

17. Každý Bod z letáku či EAN kód může být nalepen na Soutěžním archu pouze jednou. Jakékoliv kopírování zneplatňuje celý Soutěžní arch.

18. Za platné Body ze soutěžních pořadačů Esselte No.1 nejsou považovány EAN kódy z Pořadačů.

19. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech nalepených Bodů či EAN kódů.

20. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

21. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

22. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři Esselte výrobků a jejich rodinní příslušníci.

23. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

24. Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

25. Zapojením do soutěže uděluje Účastník soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů pro občany České republiky ve znění: Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také  pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude -li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

26. Zapojením do soutěže uděluje Účastník soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů pro občany Slovenské republiky ve znění: Účasťou v súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade s ustanovením §12 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti v súťaži) za účelom ich využitia na marketingové účely (najme zasielanie informácii o výrobkoch a akciách vrátane komunikácie elektronickej) usporiadateľovi Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 - Libuš, Česká republika na dobu neurčitú v súlade s §7 zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a zároveň potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú t.j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že može súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z §20 a 21 tohto zákona.

27. Společnost Esselte se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

28. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu trvání Soutěže.

29. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

30. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

31. Aktuální a úplné znění pravidel je k dispozici v sídle Pořadatele.

32. Jakékoliv dotazy ohledně Soutěže řeší Technický správce společnost Esselte. Účastník se s jakýmkoliv dotazem ohledně soutěže Esselte může obrátit na email: objednavky@esselte.com