REGULAMIN PROMOCJI

„ESSELTE OFFICE HEROES ”

1. Organizator i przedmiot promocji.

1. Organizatorem promocji o nazwie „ESSELTE OFFICE HEROES”, (dalej „Promocja”), jest spółka pod firmą Esselte Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Kozienicach (26-900), przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, z kapitałem zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, NIP: 8120005317, REGON: 670014990 (dalej „Organizator”).

2. Promocja odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, (dalej jako "Regulamin").

3. Promocja polega na gromadzeniu przez jej uczestników kuponów z ulotki promocyjnej z segregatora Esselte No.1 A4 i/lub kodów EAN nadanych pozostałym produktom biorącym udział w Promocji, których zebranie w ilości wymaganej przez Regulamin uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji. Lista produktów premiowanych z kuponami i kodami znajduje się w tabeli zamieszczonej w treści Regulaminu.

4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 lub do wyczerpania promocyjnych produktów zawierających ulotkę promocyjną lub nagród przewidzianych w Promocji w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grami, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540). Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.esselte.com/heroes, przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.

2. Warunki Uczestnictwa w Promocji.

1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne („Uczestnicy”).

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących produkty Organizatora pod nazwą „Esselte” na terenie Polski, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak między innymi pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez „członków rodziny” na potrzeby niniejszej Promocji rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w linii prostej, powinowatych bocznych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup przez Uczestnika w okresie trwania Promocji produktów premiowanych Organizatora, oraz umieszczenie kuponu z ulotki promocyjnej (dalej „Kupon”) lub kodu z produktu (dalej „Kod”) na arkuszu uczestnictwa w Promocji dostępnym na stronie internetowej www.esselte.com/heroes (dalej „Arkusz”), a następnie wysłanie prawidłowo wypełnionego Arkusza wraz z kopią dowodu zakupu produktów premiowanych w okresie trwania Promocji na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa - z dopiskiem „Promocja Esselte”

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji może zostać skutecznie dokonane wyłącznie do dnia 15 stycznia 2017 r. (decyduje data doręczenia Arkusza do Organizatora).

5. Produktami premiowanymi Organizatora są: a. segregatory Esselte No 1 format A4, w którym znajduje się promocyjna ulotka z kuponem do wycięcia, b. opakowania z koszulkami na dokumenty, na których znajduje się kod EAN.

6. Pełna Lista Produktów premiowanych wraz z kodami Produktów oraz kodami kreskowymi jest następująca:

product list 

7. Kupon z ulotki promocyjnej uprawniający do udziału w Promocji ma następujący kształt, treść oraz szatę graficzną:

 

8. Przesłany Arkusz podlega weryfikacji pod kątem tego, czy został kompletnie i prawidłowo wypełniony, czy zawiera wymaganą ilość właściwych Kuponów lub Kodów, a także czy jest do niego dołączona kopia dowodu zakupu produktów premiowanych.

9. Arkusze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Niekompletny Arkusz uznaje się za nieważny, bez możliwości jego uzupełnienia przez dosłanie brakujących Kuponów lub Kodów. Za nieważne będą również uznawane Arkusze podające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważny Arkusz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Arkusz nadesłany po dniu 15 stycznia 2017 r. (decyduje data doręczenia przesyłki zawierającej Arkusz do Organizatora).

10. Faktury VAT lub paragony będące dowodami zakupu lub inne dowody zakupu Produktów promocyjnych należy zachować do kontroli.

11. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w punkcie 2.10 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu.

13. Każdy nadesłany i ważny Arkusz uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.

3. Nagrody w Promocji.

I. Nagrody główne

1. Nagrodami głównymi w Promocji (dalej „Nagrody”) są:

a. ładowarki Leitz Complete 24W (dalej „Ładowarka”) - wartość jednej Ładowarki to kwota 130 zł,

b. blendery PHILIPS (dalej „Blender”) - wartość jednego Blendera to kwota 150 zł,

c. żelazka PHILIPS (dalej „Żelazko”) - wartość jednego Żelazka to kwota 110 zł,

2. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania Nagrody, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

4. W celu otrzymania jednej Ładowarki należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny Arkusz z:

a. 50 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 lub

b. 35 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 oraz 15 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 2.5 b „Warunki Uczestnictwa w Promocji” w okresie trwania Promocji.

5. W celu otrzymania jednego Blendera lub Żelazka należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny

Arkusz z:

a. 100 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 lub

b. 70 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 oraz 30 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 2.5 b „Warunki Uczestnictwa w Promocji” w okresie trwania Promocji.

c. Wpisanym rodzajem wybranej nagrody

6. Ilość kuponów i kodów z niekompletnych Arkuszy przesłanych przez jednego Uczestnika nie będzie sumowana.

7. Jeden Arkusz uprawnia do odbioru jednej Nagrody.

8. Uczestnik może przesłać więcej niż jeden Arkusz i otrzymać Nagrodę za każdy Arkusz  spełniający warunki do przyznania Nagrody.

II. Nagrody dodatkowe

1. Nagrodami dodatkowymi w Promocji są vouchery uprawniające do uzyskania 10 (dziesięć) % zniżki (dalej „Voucher”) na zakup jednego z produktów „Philips”, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Produkty Philips”).

2. W celu otrzymania jednego Vouchera należy zakupić 10 (dziesięć) sztuk segregatorów Esselte No.1 A4 lub 10 (dziesięć) dowolnych produktów określonych w punkcie 2.5 b „Warunki Uczestnictwa w Promocji” w okresie trwania Promocji.

3. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.philips.pl/esselte. Realizując voucher, Uczestnik może kupić Produkty Philips wyłącznie w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą Uczestnika. Zasady zakupu Produktów Philips są określone w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie www.philips.pl/esselte.

4. Każdy Voucher zawiera 18-znakowy unikalny kod. Kod należy wpisać podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.philips.pl/esselte.

5. Zniżka wynikająca z Vouchera kalkulowana jest jako 10 (dziesięć) % od ceny brutto każdego z Produktów Philips, podanej przy danym Produkcie Philips na stronie sklepu internetowego.

6. Vouchery mogą być łączone ze sobą, jednakże maksymalna zniżka, jaką Uczestnik może uzyskać na zakup jednego Produktu Philips wynosi: do 50 (słownie: do pięćdziesięciu) %.

7. Zniżka wynikająca z Voucherów uzyskanych przez Uczestnika w ramach niniejszej Promocji nie może być łączona z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi w sklepie internetowym pod adresem www.philips.pl/esselte

8. Sklep internetowy pod adresem www.philips.pl/esselte jest własnością Philips.

9. Vouchery mogą zostać zrealizowane wyłącznie w okresie od dnia 01 września 2016 roku do dnia 15 stycznia 2017 roku.

10. Uczestnik otrzymuje każdy kolejny Voucher po każdorazowym spełnieniu warunków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Uczestnik ponosi koszty przesyłki, które zostaną doliczone do wartości zamówienia Uczestnika w sklepie internetowym pod adresem ww.philips.pl/esselte

11. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Przekazanie Nagród.

1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Arkuszu.

2. Nagrody wysłane zostaną Uczestnikom pocztą lub przesyłką kurierską w cyklach dwutygodniowych

3. Vouchery zostaną przekazywane Uczestnikom bezpośrednio przez dystrybutorów produktów Esselte uczestniczących w Promocji.

4. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu kolejnych 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera może odebrać ją osobiście w siedzibie Organizatora. Po bezskutecznym upływie tego terminu Uczestnik traci prawo do żądania wydania Nagrody.

5. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania wydania Nagród.

5. Odpowiedzialność.

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

6. Ochrona danych osobowych.

Osoby zgłaszające się do udziału w Promocji tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo do zmiany przekazanych danych, ich poprawiania, a także odwołania zgody odnośnie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane na potrzeby Promocji w zakresie koniecznym do jej prawidłowego przeprowadzenia.

7. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.

2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Esselte”.

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo o dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

8. Postanowienia końcowe.

1. Zgłoszenie się do udziału w Promocji jest jednoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.esselte.com/heroes oraz w sklepie internetowym www.philips.pl/esselte.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.

4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem tego zdarzenia.

5. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Arkuszu lub reklamacji będą uważane za skuteczne, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.

6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Załącznik Nr 1.

Lista produktów dostępnych w sklepie internetowym www.philips.pl/esselte

Kod produktu

Produkt

BG2024/15

Golarka do ciała

BHD177/00

Suszarka

BRE640/00

Depilator

FC6168/01

Odkurzacz ręczny

FC8477/91

Odkurzacz workowy

FC8820/01

Odkurzacz workowy

HD4749/70

Multicooker

HD9190/30

Parowar

HD9220/20

Frytownica Air

HP8372/00

Prostownica

HP8632/00

Szczotka termiczna

HP8664/00

Szczotka obrotowa

HX8911/01

Szczoteczka do zębów

QS6141/32

Golarka do ciała

S7530/50

Golarka męska

HD8651/09

Ekspres ciśnieniowy

Organizator informuje, że lista produktów Philips może być rozszerzona o dodatkowe produkty Philips nie wymienione w ust. 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem vouchera.