REGULAMIN PROMOCJI „ESSELTE STYLE”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji o nazwie „ESSELTE STYLE”, zwanej dalej „Promocją”, jest
  Esselte Polska sp. z o. o., określana dalej jako „Organizator”, z siedzibą w Kozienicach, kod 26-900, przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000032572.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin".
 3. Promocja oparta jest na gromadzeniu przez jej uczestników kuponów z ulotki promocyjnej z segregatora Esselte No.1  w formacie A4 i/lub kodów EAN z pozostałych produktów biorących udział w promocji, których zebranie w ilości wymaganej przez Regulamin uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji. Lista produktów premiowanych z kuponami i kodami znajduje się w tabeli poniżej.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania promocyjnych produktów z ulotką lub nagród przewidzianych w Promocji w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi, jako pierwsze i nie dłużej niż do 30 stycznia 2014.
 5. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.esselte.com/style, przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji.

Uczestnicy Promocji.

 1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, określane dalej jako „Uczestnicy”.         
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących produkty Organizatora pod marką Esselte na terenie Polski, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zasady Promocji.

 1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest dokonywanie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu produktów premiowanych Organizatora, którymi są:
  • segregatory Esselte No 1, w którym znajduje się promocyjna ulotka z kuponem do wycięcia
  • akcesoria na biurko Esselte Europost, na których znajduje się kod EAN
  • teczki i albumy ofertowe z polipropylenu, na których znajduje się kod EAN
  • segregatory ringowe Esselte, na których znajduje się kod EAN.
 2. Kliknij tutaj, by pobrać listę produktów promocyjnych. 
 3. Kupon z ulotki promocyjnej lub kody z produktów Uczestnicy umieszczają na arkuszu uczestnictwa w Promocji dostępnym na stronie internetowej www.esselte.com/style (dalej „Arkusz”).
 4. Kupon z ulotki promocyjnej uznawany w Promocji wygląda w następujący sposób: 
 5. Prawidłowo wypełniony Arkusz Uczestnik w czasie trwania Promocji wysyła na adres: Esselte Polska Sp. Z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Esselte STYLE” (decyduje data stempla pocztowego).
 6. Przesłany Arkusz podlega weryfikacji czy został kompletnie i prawidłowo wypełniony, a także czy zawiera wymaganą ilość właściwych „Kuponów i kodów”.
 7. Arkusze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Za nieważne będą również uznawane Arkusze podające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważny Arkusz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Arkusz nadesłany po zakończeniu okresu Promocji (decyduje data stempla pocztowego dokumentującego nadanie przesyłki zawierającej Arkusz). Nie ma możliwości dosyłania brakujących Kuponów i Kodów do już raz wcześniej przesłanego „Arkusza”.
 8. Faktury VAT lub paragony będące dowodami zakupu Produktów promocyjnych należy zachować do kontroli.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w punkcie 8 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia arkusza.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu, w tym również zwrotu z przyczyn związanych ze skorzystaniem przez Uczestnika z uprawnień płynących z rękojmi lub gwarancji, w ramach których nie dochodzi do wymiany Produktu lub niedokonania przez Uczestnika płatności za zakupiony Produkt.
 11. Każdy nadesłany i ważny Arkusz uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.

Nagrody w Promocji.

 1. Nagrodami w Promocji (dalej „Nagrody”) są zestawy kosmetyczne Oriflame (dalej „Zestaw”).
 2. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania Zestawu, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 3. Zestawy nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w promocji, na inne niż Zestawy, ale o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
 5. W celu otrzymania jednego „Zestawu” należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny Arkusz z
  • 50 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 lub
  • 40 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 oraz 10 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 1 Paragrafu „Zasady promocji” w okresie trwania Promocji.
 6. Arkusze wypełnione niekompletnie, nie będą brane pod uwagę. Ilość kuponów i kodów z niekompletnych arkuszy przesłanych przez 1 Uczestnika nie będzie sumowana.
 7. Jeden arkusz uprawnia do odbioru jednej nagrody „Zestawu”.

  Przekazanie Nagród.

 1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Arkuszu. Wysyłka Nagród następować będzie do Uczestników pocztą lub przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora ważnego Arkusza. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera ma możliwość odebrać ją w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.

Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe działania poczty i/lub kurierów.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród powstałe z winy producenta. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości Nagród dostarczanych do Uczestników ponosi producent Nagród.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród (w szczególności zniszczenia i uszkodzenia).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dystrybutor lub inny podmiot odpowiedzialny dostarczy do sprzedaży Produkt bez ulotki promocyjnej z kuponami do wycięcia.

Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.
  • Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska Sp. Z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Esselte STYLE”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.esselte.com/style. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 3. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Arkuszu lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
 4. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.