Právna doložka

Pokryté webové stránky

Spoločnosť ACCO Brands je globálna organizácia, ktorá zahŕňa právnické osoby, obchodné procesy, riadiace štruktúry a technické systémy rozmiestnené po celom svete. Uvedená doložka sa týka všetkých webových stránok a domén vlastnených spoločnosťou ACCO Brands a webových stránok a domén našich plne vlastnených dcérskych spoločností („webové stránky“), s výnimkou prípadov, kde je na niektoré z uvedených webových stránok k dispozícii právna doložka, ktorá sa líši od tejto zásady. V takom prípade sa uplatní táto právna doložka.

Duševné vlastníctvo

Ak nie je uvedené inak, sú všetky názvy výrobkov, ich vyhotovenie, logá, záhlavia, texty, obrázky, audio a video sekvencie na webových stránkach ACCO obchodnými značkami, servisnými značkami, obchodnými názvami, autorskými právami a iným vlastníctvom spoločnosti ACCO Brands Corpotarion a jej dcérskych spoločností („Duševné vlastníctvo ACCO Brands“). Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Nič, čo obsahujú webové stránky ACCO, by nemalo byť vykladané ako povolenie, či už implikáciou, zákonnou prekážkou alebo inak, ako akákoľvek licencia alebo právo používať Duševné vlastníctvo ACCO Brands bez písomného súhlasu spoločnosti ACCO Brands. Všetky chránené informácie, software, grafika, súbory, logá a obchodné značky prijaté alebo odovzdané elektronicky sú vlastníctvom spoločnosti ACCO Brands a ďalšia distribúcia alebo stiahnutie týchto informácií neudeľuje akékoľvek práva ktorejkoľvek osobe alebo spoločnosti.

Používanie týchto stránok

Spoločnosť ACCO Brands Corporation udržuje tieto stránky pre vašu osobnú zábavu, informovanosť, výučbu a komunikáciu. Prechádzajte webovými stránkami bez obmedzenia. Smiete sťahovať materiály zobrazené na webových stránkach ACCO, ale len na osobné, nekomerčné účely, a to za predpokladu, že zachováte všetky označenia autorských a ďalších vlastníckych práv obsiahnuté v týchto materiáloch. Nesmiete však rozširovať, modifikovať, vysielať, opätovne používať, znovu publikovať alebo používať obsah webových stránok na komerčné účely, a to vrátane textov, obrázkov, audio a video sekvencií, bez písomného súhlasu spoločnosti ACCO Brands Corporation. Webové stránky ACCO sú pravidelne upravované bez predchádzajúceho oznámenia.

Bez záruk; obmedzenie zodpovednosti

WEBOVÉ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ „AKO TAKÉ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE ZÁKAZU. Spoločnosť ACCO Brands tiež nepreberá žiadne záväzky a nebude ani zodpovedná za akékoľvek poškodenie vášho počítačového vybavenia, softvéru, dát či iného majetku, alebo za vírusy, ktoré ho môžu napadnúť, ku ktorým došlo v dôsledku vášho prístupu na webové stránky, ich používania alebo prezerania, alebo v dôsledku stiahnutia akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrázkov, audio a video sekvencií z webových stránok alebo akýchkoľvek odkazovaných stránok. Spoločnosť ACCO Brands, ani iná spoločnosť, podieľajúca sa na tvorbe, produkcii, údržbe alebo dodávke webových stránok, ani ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností, ani vedúci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári vrátane zástupcov vyššie uvedených entít, nebudú v žiadnom prípade zodpovední za škody akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, zvláštnych, náhodných, nepriamych, príkladných, trestných alebo nasledovných škôd, či už bolo na možnosť ich vzniku upozornené alebo nie, ani na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti, vychádzajúcej alebo spojenej s používaním, predvádzaním alebo prezeraním webových stránok ACCO alebo s prechádzaním na odkazy na iné stránky, ktoré sú na nich uvedené.

Nepridružené výrobky alebo stránky

Popisy alebo odkazy na výrobky, publikácie alebo stránky, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti ACCO Brands alebo jej dcérskych spoločností, nepredstavujú podporu takých výrobkov, publikácií alebo stránok. Spoločnosť ACCO Brands neskúmala materiály spojené s webovými stránkami ACCO, ani nie je zodpovedná za obsah akýchkoľvek takých materiálov. Spoločnosť ACCO Brands odmieta akékoľvek záväzky alebo zodpovednosť. Vaše prechádzanie na odkazy na akékoľvek iné stránky sú na vaše vlastné nebezpečenstvo.

Komunikácia s týmito webovými stránkami

Nesmiete publikovať ani odovzdávať žiadne prehlásenia, materiály alebo obsah, ktorý je nezákonný, obscénny, neslušný, hanlivý, pornografický, poburujúci, útočný, ohováračný, výhražný, vulgárny, schopný podnecovať rasovú nenávisť, diskriminačný, zastrašujúci, vyhrážajúci, škandalizujúci, rúhavý, narušujúci dôveru, narušujúci súkromie, alebo taký, na ktorý ste nezískali všetky potrebné licencie alebo schválenie, alebo ktorý môže viesť k obťažovaniu alebo nepríjemnostiam. Súhlasíte tiež s tým, že akékoľvek príspevky alebo prenosy, ktoré urobíte, nebudú predstavovať ani podporovať konanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, ktoré by viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré by inak bolo v rozpore s právami tretej osoby vykonateľnými v ktorejkoľvek časti sveta alebo do nich akokoľvek zasahovalo. Na tieto webové stránky nesmiete prenášať ani ich využívať na odovzdávanie akýchkoľvek technicky škodlivých príspevkov alebo prenosov (a také zahŕňajú, okrem iného, aj počítačové vírusy, logické bomby, trójske kone, červy, škodlivé komponenty, poškodené dáta alebo iný škodlivý softvér alebo škodlivé dáta) alebo sa zaoberať inými praktikami zneužitia (ktoré zahŕňajú, okrem iného, aj hekovanie). Spoločnosť ACCO Brands bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo sa bude riadiť súdnymi príkazmi, ktoré od nej vyžadujú alebo ju smerujú k zverejneniu identity alebo k lokalizácii kohokoľvek, kto taký obsah zverejňuje.

Následky publikovania

Akákoľvek komunikácia alebo obsah, ktorý zašlete na webové stránky ACCO e-mailom alebo inak, okrem iného vrátane akýchkoľvek dát, otázok, komentárov, návrhov, je a bude považovaná za otvorenú a verejnú. Spoločnosť ACCO Brands nemôže zabrániť „dolovaniu“ informácií z webových stránok, a preto vás môže kontaktovať sama alebo nesúvisiace tretie strany e-mailom alebo inak, z webových stránok alebo odinakiaľ. Čokoľvek pošlete, môže byť upravované spoločnosťou ACCO Brands alebo v jej zastúpení, môže, ale nemusí byť publikované na webových stránkach ACCO na základe výhradného uváženia spoločnosti ACCO Brands a môže byť použité spoločnosťou ACCO Brands alebo jej dcérskymi spoločnosťami na akékoľvek účely, okrem iného vrátane reprodukcie, odhalenia, prenosu, publikovania, vysielania a vystavenia. Spoločnosť ACCO Brands okrem toho môže voľne využívať akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú ste zaslali na webové stránky ACCO na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane vývoja, výroby a propagácie výrobkov s využitím takých informácií. Spoločnosť ACCO Brands nie je povinná monitorovať alebo vyhodnocovať akúkoľvek diskusiu, čet, publikovanie, prenosy, vývesky a pod. na webových stránkach ACCO. Spoločnosť ACCO Brands nepreberá akékoľvek záväzky alebo zodpovednosť za akékoľvek akcie alebo komunikácie uskutočnené vami alebo akýmikoľvek nesúvisiacimi tretími stranami na webových stránkach ACCO Brands.

Presnosť

Spoločnosť ACCO Brands odmieta akékoľvek záväzky alebo zodpovednosť za chyby, pozabudnutia alebo nepresnosti v materiáloch zobrazovaných na týchto webových stránkach, ani nie je zodpovedná za akékoľvek použitie alebo rozhodnutie urobené tretími stranami na základe týchto informácií.

Dostupnosť výrobkov a služieb

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu byť webové stránky ACCO prezerané medzinárodne a môžu obsahovať výrobky alebo služby, ktoré nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo sú dostupné v niektorých krajinách len za iných podmienok, vrátanie podmienok vzťahujúcich sa na cenu. Odkazy na určité služby alebo výrobky neznamenajú, že spoločnosť ACCO Brands má v úmysle dodávať také výrobky alebo služby v týchto krajinách.