Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pre nás, ESSELTE, s. r. o., a ďalšie spoločnosti skupiny ACCO Brands, je dôležité chrániť vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytne informácie o tom, ako môžeme zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje. Popisuje tiež, ako môžete tieto údaje upravovať. Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany súkromia alebo osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese Dataprivacy@acco.com.

Zhrnutie informácií o používaní vašich dát

 • My v spoločnosti ESSELTE, s. r. o., budeme vaše osobné údaje používať výhradne na účel podnikania, najmä na poskytovanie užívateľského účtu a našich služieb on-line.
 • Naša spoločnosť a naše weby na spracovanie objednávok uložia vaše osobné údaje (napr. agentúry, ktoré pre nás spracovávajú kampane, poskytovatelia služby Cloud). Ak budú vaše osobné údaje prenášané, budú zašifrované pomocou šifrovania SSL 128 bitov.
 • Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, väčšinou nebudeme tieto údaje odovzdávať tretím stranám. Prevod týchto údajov na spoločnosti mimo spoločnosť ESSELTE, s. r. o., sa uskutoční len vtedy, ak ste nám poskytli svoj súhlas, pri spracovávaní vašich požiadaviek, pri využívaní našich služieb alebo v prípade zmluvných subdodávateľov, ktorí dostanú potrebné údaje na spracovanie objednávok. Osobné údaje môžeme ďalej odovzdať oprávneným orgánom na plnenie zákonných požiadaviek.
 • Ak sa teda spoliehame na váš súhlas s využitím na marketingové účely, máte právo tento súhlas kedykoľvek zrušiť. Vašu žiadosť spracujeme čo najrýchlejšie.

Čoho sa toto oznámenie o ochrane súkromia týka?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť ESSELTE, s. r. o., a ďalšie spoločnosti skupiny ACCO Brands zhromažďujú, používajú a prevádzajú dáta spojené s vaším používaním našich webových stránok alebo on-line služieb pri zakúpení našich produktov alebo pri komunikácii s našimi zamestnancami zákazníckych služieb alebo našou spoločnosťou iným spôsobom.

Ďalej popisuje vaše práva na ochranu osobných údajov, vrátane práva vzniesť námietky proti rôznym typom tohto spracovania spoločnosťou ESSELTE, s. r. o. Ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a spôsobu ich použitia sú uvedené v časti „Aké mám práva?“.

Aký typ údajov zhromažďujeme?

Osobné údaje o vás zhromažďujeme a spracovávame, ak komunikujete s našou spoločnosťou alebo používate naše webové stránky, prípadne ak komunikujete s našimi zamestnancami zákazníckych služieb. K takýmto údajom patria:

 • Vaše meno a užívateľské meno a heslo
 • Vaša súkromná alebo obchodná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Vaše marketingové preferencie, vrátane všetkých oprávnení, ktoré nám boli udelené

Ako a na akom právnom základe tieto informácie používame?

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Za účelom splnenia zmluvy alebo podniknutia krokov v súvislosti so zmluvou: To sa vzťahuje na prípady, keď od nás kúpite produkt alebo sa zúčastníte niektorej z našich propagačných akcií či súťaží. K tomu patrí:
  • Overovanie vašej identity
  • Prijímanie platieb
  • Komunikácia s vami
 • Poskytovanie služieb zákazníkom a zabezpečenie dodávky alebo iného poskytovania produktov, cien či služieb.
 • Za účelom realizácie nášho podnikania a sledovania našich oprávnených záujmov.
  • Vaše údaje používame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť požadované výrobky a služby a reagovať na komentáre alebo sťažnosti, ktoré nám môžete predložiť.
  • Sledujeme používanie našich webových stránok a služieb on-line a využívame vaše údaje na sledovanie našich výrobkov, obsahu, služieb a webových stránok on-line aj off-line a na ich vylepšovanie a ochranu.
  • Vami poskytnuté údaje používame na personalizáciu našich webových stránok, výrobkov alebo služieb.
  • V prípade použitia kreditnej alebo debetnej karty ako platobného prostriedku využijeme aj služby tretích strán na overenie platnosti zadaného kódu banky, čísla účtu a čísla karty, aby sme predišli podvodom (podrobnosti o prenose dát viď nižšie).
  • Vami poskytnuté údaje použijeme na prešetrenie sťažností týkajúcich sa našich webových stránok, výrobkov alebo služieb.
  • Údaje použijeme v súvislosti s právnymi žiadosťami, s ohľadom na zhodu, zákonné a vyšetrovacie účely (vrátane zverejnenia týchto údajov v súvislosti so súdnymi spormi).
  • Údaje niektorých jednotlivcov použijeme na to, aby sme ich pozvali na účasť na našom marketingovom výskume.
 • Ak nám na to dáte súhlas, použijeme vaše osobné údaje na nasledujúce činnosti:
  • Pošleme vám materiály priameho marketingu týkajúce sa našich relevantných výrobkov a služieb alebo iných výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme priamo my, naše pobočky a starostlivo vybraní obchodní partneri.
 • Cookies a podobné technológie používame v súlade s vaším nastavením pre súbory cookies a na základe informácií, ktoré vám budú poskytnuté pri používaní týchto technológií. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Postupujte podľa odkazu v päte na našich webových stránkach.

 

  • Tieto údaje použijeme pri iných príležitostiach, pričom vás požiadame o súhlas a uvedieme účel, na aký budú využité.
 • Na účely požadované legislatívou:
  • V reakcii na žiadosti úradov alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré prevádzajú vyšetrovanie.

Ktoré údaje nám musíte oznámiť?

Ak u nás zadávate objednávku alebo sa chcete zúčastniť propagačnej akcie alebo súťaže, musíte nám oznámiť vaše meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu. Ak nám tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť vybaviť objednávku a vy sa nebudete môcť zúčastniť súťaží a propagačných akcií.

Zverejnenie ďalších údajov je nepovinné. Ak neuvediete telefónne číslo, môže nastať oneskorenie v prípade sťažností alebo požiadaviek na služby.  

Ako môžete zrušiť udelené povolenie alebo ako možno vzniesť námietky proti zasielaniu materiálov v rámci priameho marketingu?

Svoj súhlas môžete odvolať vo všetkých prípadoch, kedy ste nám udelili oprávnenie na spracovávanie vašich osobných údajov. V takom prípade ukončíme spracovávanie údajov súvisiace s príslušným súhlasom.

V niektorých prípadoch vám môžeme zaslať priamu reklamu bez vášho súhlasu. V takom prípade máte právo kedykoľvek sa odhlásiť z tohto priameho marketingu. Môžete tak urobiť podľa pokynov, ktoré sú uvedené v správe, ak ide o elektronickú správu. Prípadne nás môžete kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií.

S kým, kde a kedy zdieľame tieto údaje?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať iným spoločnostiam skupiny ACCO Brands za účelom spracovávania objednávok, organizovania súťaží alebo iných marketingových akcií, na ktoré ste sa zaregistrovali. V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje odovzdať agentúram alebo poskytovateľom služieb za účelom spracovania objednávok, organizovania súťaží alebo iných marketingových akcií, na ktoré ste sa zaregistrovali.

Ak dostaneme žiadosť od správnych úradov alebo orgánov činných v trestnom konaní, odovzdáme tieto osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov podľa platných zákonov.

Vaše osobné údaje tiež odovzdáme na pracoviská na spracovávanie objednávok, ktoré tieto údaje spracovávajú podľa pokynov spoločnosti ESSELTE, s. r. o., na vyššie uvedené účely. Medzi tieto pracoviská na spracovávanie objednávok patria poskytovatelia webových stránok, údržba, call centrá, reklamné agentúry, poskytovatelia prepravných a logistických služieb a poskytovatelia analytických služieb.

Pokiaľ by došlo k predaju obchodnej časti našej spoločnosti alebo k jej začleneniu do inej spoločnosti, môžeme vaše údaje odovzdať našim konzultantom a konzultantom potenciálneho kupujúceho a novým vlastníkom spoločnosti.

Mimo Európskeho hospodárskeho priestoru odovzdáme údaje len v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak je zaistené dostatočné súkromie; ide napríklad o prípad, keď Komisia EÚ prijme rozhodnutie o primeranosti, alebo keď sú údaje dostatočne chránené štandardnými zmluvnými podmienkami povolenými Komisiou EÚ, príslušnou certifikačnou ochranou súkromia alebo záväznými podmienkami poskytovateľa spracovateľských služieb. Kópia príslušného mechanizmu je k dispozícii na vyžiadanie. Zašlite e-mail na adresu DataPrivacy@acco.com.

Sledovanie pomocou služby Google Analytics

Vaše využívanie našich webových stránok analyzujeme pomocou služby Google Analytics. V tejto súvislosti prevádzame údaje o používaní našich webových stránok nášmu spracovateľovi Google Inc. Služba Google Analytics je nakonfigurovaná tak, aby sa vaša IP adresa anonymne preniesla do spoločnosti Google (anonymize IP). Spoločnosť Google zostavuje štatistické prehľady o používaní našich webových stránok.

Ak nechcete byť sledovaní prostredníctvom služby Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý zakáže sledovanie pomocou služby Google Analytics.

Aké mám práva?

Máte nasledujúce práva:

 • Požiadať nás o poskytnutie informácií o spracovávaní vašich údajov.
 • Požiadať o kópiu vašich osobných údajov.
 • Opraviť, odstrániť alebo obmedziť spracovávanie vašich osobných údajov.
 • Ak spracovávame vaše údaje na základe vášho súhlasu alebo na plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o poskytnutie štruktúrovaného, strojovo čitateľného formátu vašich údajov, ktoré ste nám odovzdali.

Navyše môžete za určitých podmienok vzniesť námietky proti spracovávaniu vašich osobných údajov (najmä ak nepotrebujeme spracovávať vaše údaje za účelom splnenia zmluvných alebo iných právnych záväzkov alebo iných právnych záväzkov alebo ak používame údaje na priamu reklamu).

Tieto práva môžu byť obmedzené napríklad vtedy, ak by pri splnení vašej žiadosti boli zverejnené údaje o inej osobe alebo ak by ste nás požiadali o vymazanie údajov, ktorých uchovávanie je zákonnou povinnosťou.

Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Ak existujú nevyriešené záležitosti, máte právo podať sťažnosť na úrade EÚ na ochranu údajov v meste, kde pracujete, alebo kdekoľvek, kde podľa vás mohlo dôjsť k porušeniu.

Ako vás môžem kontaktovať?

Dúfame, že sme zodpovedali vaše otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov. Ak máte obavy, týkajúce sa spracovávania vašich údajov, alebo ak sa chcete odhlásiť z priameho marketingu, môžete nás kontaktovať na adrese DataPrivacy@acco.com alebo na nasledujúcej poštovej adrese:

ESSELTE, s. r. o.

V Lužích 818

142 00 Praha 4

Praha 4

Telefónne číslo: +420 261 912 720

 

Ktoré oddelenie spoločnosti ESSELTE, s. r. o., zodpovedá za moje údaje?

Vaše údaje budú spravidla spracovávané v oddeleniach zodpovedných za príslušný účel spracovania. Môže ísť o oddelenie marketingu, oddelenie predaja alebo oddelenie IT.

V jednotlivých prípadoch môžu mať k vašim osobným údajom prístup iné oddelenia (napr. právne oddelenie v prípade sporu).

Ako dlho budete moje údaje uchovávať?

Pokiaľ spracovávame registračné údaje, budeme vaše údaje uchovávať, kým budete aktívnym užívateľom našich webových stránok.

Pokiaľ spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, budeme tieto údaje uchovávať, kým nepožiadate, aby sme ukončili spracovávanie, a tiež krátko potom, kým budeme schopní vašu požiadavku realizovať. Vašu požiadavku na to, aby sme vám neposielali priame marketingové materiály ani nespracovávali vaše údaje, uložíme na dobu neurčitú, aby sme mohli túto vašu požiadavku plniť aj v budúcnosti.

Pokiaľ spracovávame osobné údaje za účelom zabezpečenia webových stránok, budeme uchovávať vaše údaje, kým budete aktívnym užívateľom našich webových stránok.

Pokiaľ spracovávame osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy alebo uskutočnením súťaže, uchovávame vaše údaje počas 6 rokov po vašej poslednej komunikácii s nami.