V Prahe 1. júla 2014

Pravidlá súťaže Esselte Súťaž „Esselte VIVIDA“

 1. Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“)
 2. Názov spotrebiteľskej súťaže: „ESSELTE SÚŤAŽ – Esselte VIVIDA“ (ďalej len „Súťaž“)
 3. Súťaž prebieha od 1. 9. 2014 do 30. 12. 2014 s možnosťou doručenia súťažného hárku do 31. 1. 2015. V prípade, že budú zásoby cien venovaných do súťaže vyčerpané pred 30. 12. 2014, bude Súťaž ukončená.
 4. Podmienkou účasti na Súťaži je:
  1. Kúpa 40 ks A4 zoraďovačov Esselte No.1 POWER (ďalej len „Zoraďovač“) a ďalších 10 výrobkov radu VIVIDA, nazbieranie 40 ks výstrižkov zo súťažného letáka v zoraďovači a 10 ks EAN kódov z ostatných výrobkov. Alebo kúpa 50 ks A4 zoraďovačov.
 5. Adresa pre zaslanie súťažného hárku je: ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš. Obálka musí byť označená „ESSELTE SÚŤAŽ“.
 6. Na súťaži sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s prechodným alebo trvalým bydliskom v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný Výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej len „Účastník“). Doručovanie cien mimo Českej alebo Slovenskej republiky nie je možné.
 7. Súťaž sa vzťahuje iba na nasledujúce produkty:
  1. Súťažnými zoraďovačmi sú iba celoplastové zoraďovače značky Esselte s označením No. 1 POWER s objednávacím kódom Esselte: 811310; 811360; 811550; 811380; 811311; 811312; 811313; 811340; 811350; 811530; 811330; 811510; 811410; 811460; 811560; 811480; 811411; 811412; 811413; 811440; 811450; 811540; 811430; 811520; 811300; 811370; 624067; 624068; 624069; 624070; 811400; 811470; 624071; 624072; 624073; 624074; 231036; 231038; 231037; 231039; 231041; 231043; 231042; 231044; 218620; 218630; 218690; 218700
  2. Ostatnými súťažnými produktmi sú produkty radu Esselte VIVIDA s objednávacím kódom Esselte: 15382; 15383; 15385; 15386; 15387; 15388; 28328; 28332; 28333; 28334; 624040; 624041; 624042; 624043; 624044; 624045; 623990; 623991; 623992; 623993; 623994; 623995; 623997; 623998; 623999; 624000; 624001; 624002; 624004; 624006; 624008; 623986; 623988; 624010; 624012; 624047; 624048; 624049; 624050; 624051; 624052;624022; 624024; 624023; 624025; 624026; 624027; 624015; 624016; 624017; 624018; 624019; 624020; 624029;624030; 623608; 623607; 623605; 623925; 623926; 623927; 623702; 623935; 21440; 623936; 623937; 623938; 623945; 623946; 623947; 623948; 623950; 623952; 56000; 56001; 56003; 56005; 56006; 56007; 56073; 56075; 56076; 56077; 623959; 623960; 623961; 623761; 623941; 623942; 623943; 39827; 623963; 623964; 623983; 623767; 14449; 14450; 14451; 14452; 14453; 14454; 14457; 14458; 14459; 14460; 14461; 14462; 82400; 82403; 82405; 82406; 82407
 8. Zoraďovač je možné rozoznať od ostatných nesúťažných tým, že je vnútri vložený promočný leták informujúci o súťaži a obsahujúci súťažné koliesko na vystrihnutie.
 9. Účastník môže zbierať kolieska a EAN kódy po celý čas trvania súťaže alebo do vyčerpania cien. S každým kúpeným súťažným Zoraďovačom a ďalšími produktmi radu VIVIDA získava kolieska/EAN kódy, ktoré pri nazbieraní dostatočného počtu koliesok a EAN kódov môže vymeniť za ceny.
 10. Vyplnený súťažný hárok s vystrihnutými Kolieskami a EAN kódmi môže Účastník vymeniť za cenu po nazbieraní dostatočného počtu koliesok a EAN kódov:
  1. Pri nazbieraní 40 Koliesok a 10 EAN kódov alebo 50 Koliesok je cena: Kozmetická súprava značky Max Factor
 11. V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných Cien. Celkovo 600 ks kozmetických súprav. Množstvo výher bolo stanovené s ohľadom na minulé akcie tak, aby bolo dostatočné po celý čas konania, no v prípade vyčerpania týchto stanovených počtov cien pred 31. 12. 2014 bude súťaž ukončená.
 12. Každý Účastník môže získať túto Cenu maximálne 5-krát.
 13. Na každú jednotlivú výhru musí byť vyplnený súťažný hárok zvlášť.
 14. Výhra bude výhercovi zaslaná v závislosti odo dňa doručenia súťažného hárku Technickému správcovi spoločnosti ESSELTE, s. r. o.:
  1. Prijatie súťažného hárku do 30. 9. 2014 – výhra bude odoslaná do 31. 10. 2014
  2. Prijatie súťažného hárku do 31. 10. 2014 – výhra bude odoslaná do 30. 11. 2014
  3. Prijatie súťažného hárku do 30. 11. 2014 – výhra bude odoslaná do 31. 12. 2014
  4. Prijatie súťažného hárku do 30. 12. 2014 – výhra bude odoslaná do 31. 1. 2015
 15. Usporiadateľ má právo Výhercu požiadať o preukázanie jeho nároku na cenu. Výherca je povinný, na základe žiadosti od Usporiadateľa, doložiť svoj nárok predajným dokladom na Súťažné Zoraďovače a ďalšie produkty, ktoré obsahovali promočný leták alebo boli zahrnuté do súťaže ako ostatné produkty radu VIVIDA. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobok zaradený do Súťaže.
 16. V prípade nákupu uskutočnenom až po registrácii či dátume prijatia Súťažného hárku bude tento Súťažný hárok považovaný za neplatný.
 17. 17. Každé koliesko z letáka či EAN kód môže byť nalepený na Súťažnom hárku iba raz. Akékoľvek kopírovanie zneplatňuje celý Súťažný hárok.
 18. Za platné body zo súťažných zoraďovačov Esselte No.1 sa považujú súťažné kolieska, nie EAN kódy.
 19. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých nalepených Koliesok či EAN kódov. 
 20. Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Ak bude výhra vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či výhercom neprevzatá, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.
 21. Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby je možné sa zúčastniť len s jej súhlasom.
 22. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r. o., a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori Esselte výrobkov a ich rodinní príslušníci.
 23. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity Súťaže a pre propagačné účely usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.
 24. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie cien počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.
 25. Zapojením do súťaže udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Českej republiky v znení: Vaše osobné údaje v rozsahu tu uvedenom budú spracovávané v automatizovane vedenej databáze usporiadateľom ako správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie zmluvu, a to na marketingové účely, najmä zasielanie obchodných oznamov a tiež pre komunikáciu elektronickými prostriedkami. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne na čas neurčitý a môžete ho kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. Iným subjektom nebudú vaše osobné údaje sprístupnené. Máte právo prístupu k osobným údajom o Vás spracovávaných a právo na opravu týchto osobných údajov. Ďalej máte tieto práva: ak zistíte alebo sa budete domnievať, že správca alebo spracovateľ robí spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude táto Vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ odstráni bez meškania chybný stav. Ak správca alebo spracovateľ nevyhovejú tejto vašej žiadosti, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad sa môžete so svojím podnetom obrátiť i priamo.
 26. Zapojením do súťaže udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Slovenskej republiky v znení: Účasťou na súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade s ustanovením §12 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti na súťaži) s cieľom ich využitia na marketingové účely (najmä zasielanie informácií o výrobkoch a akciách vrátane komunikácie elektronickej) usporiadateľovi Esselte, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika na čas neurčitý v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov, a zároveň potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú, t. j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z § 20 a 21 tohto zákona.
 27. Spoločnosť Esselte sa zaväzuje spracovávať osobné údaje subjektov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
 28. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to po celý čas trvania Súťaže.
 29. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 30. Účasťou na Súťaži vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 31. Aktuálne a úplné znenie pravidiel je k dispozícii v sídle Usporiadateľa.
 32. Akékoľvek otázky týkajúce sa Súťaže rieši Technický správca spoločnosť Esselte. Účastník sa s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa súťaže Esselte môže obrátiť na email: objednavky@esselte.com.