Pravidlá súťaže Esselte Súťaž „Esselte VIVIDA“

Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“).

Názov spotrebiteľskej súťaže: „ESSELTE SÚŤAŽ – Esselte VIVIDA“ (ďalej len „Súťaž“).

Súťaž prebieha od 1. 9. 2013 do 30. 12. 2013 s možnosťou doručenia súťažného hárku do 31. 1. 2014. V prípade, že budú vyčerpané zásoby cien venované do súťaže pred 30. 12. 2013, bude Súťaž ukončená.

Podmienkou účasti na Súťaži je:

  • Kúpa 40 ks A4 zoraďovačov Esselte No. 1 POWER (ďalej len „Zoraďovač“) a ďalších 10 produktov radu VIVIDA, nazbieranie 40 ks výstrižkov zo súťažného letáka v zoraďovači a 10 ks EAN kódov z ostatných produktov. Alebo kúpa 50 ks A4 zoraďovačov.
  • Kúpa 80 ks A4 zoraďovačov Esselte No. 1 POWER (ďalej len „Zoraďovač“) a ďalších 20 produktov radu VIVIDA, nazbieranie 80 ks výstrižkov zo súťažného letáka v zoraďovači a 20 ks EAN kódov z ostatných produktov. Alebo kúpa 100 ks A4 zoraďovačov.

Adresa pre zaslanie súťažného hárku je: ESSELTE, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš. Obálka musí byť označená „ESSELTE SÚŤAŽ“.

Na súťaži sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s prechodným alebo trvalým bydliskom v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný Výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej len „Účastník“). Doručovanie cien mimo Českej alebo Slovenskej republiky nie je možné.

Súťaž sa vzťahuje iba na nasledujúce produkty:

  • Súťažnými zoraďovačmi sú iba celoplastové zoraďovače značky Esselte s označením No. 1 POWER s objednávacím kódom Esselte: 811310; 811360; 811550; 811380; 811311; 811312; 811313; 811340; 811350; 811530; 811330; 811510; 811410; 811460; 811560; 811480; 811411; 811412; 811413; 811440; 811450; 811540; 811430; 811520; 811300; 811370; 624067; 624068; 624069; 624070; 811400; 811470; 624071; 624072; 624073; 624074; 231036; 231038; 231037; 231039; 231041; 231043; 231042; 231044; 218620; 218630; 218690; 218700
  • Ostatnými súťažnými produktmi sú produkty radu Esselte VIVIDA s objednávacím kódom Esselte: 15382; 15383; 15385; 15386; 15387; 15388; 28328; 28332; 28333; 28334; 624040; 624041; 624042; 624043; 624044; 624045; 623990; 623991; 623992; 623993; 623994; 623995; 623997; 623998; 623999; 624000; 624001; 624002; 624004; 624006; 624008; 623986; 623988; 624010; 624012; 624047; 624048; 624049; 624050; 624051; 624052;624022; 624024; 624023; 624025; 624026; 624027; 624015; 624016; 624017; 624018; 624019; 624020; 624029;624030; 623608; 623607; 623605; 623925; 623926; 623927; 623702; 623935; 21440; 623936; 623937; 623938; 623945; 623946; 623947; 623948; 623950; 623952; 56000; 56001; 56003; 56005; 56006; 56007; 56073; 56075; 56076; 56077; 623959; 623960; 623961; 623761; 623941; 623942; 623943; 39827; 623963; 623964; 623983; 623767

Zoraďovač je možné rozoznať od ostatných nesúťažných tým, že je vnútri vložený promočný leták informujúci o súťaži a obsahujúci súťažné koliesko na vystrihnutie.

Účastník môže zbierať Kolieska a EAN kódy po celý čas trvania súťaže alebo do vyčerpania cien s každým kúpeným súťažným Zoraďovačom a ďalšími produktmi radu VIVIDA, ktoré pri nazbieraní dostatočného počtu Koliesok a EAN kódov môže vymeniť za ceny.

Vyplnený súťažný hárok s vystrihnutými Kolieskami a EAN kódmi môže Účastník vymeniť za cenu podľa celkového počtu nazbieraných Koliesok a EAN kódov:

  • Pri nazbieraní 40 Koliesok a 10 EAN kódov, alebo 50 Koleček je cena: Súprava šálok Dolce Gusto Aroma
  • Pri nazbieraní 80 Koliesok a 20 EAN kódov, alebo 100 Koleček  je cena: Krups Dolce Gusto Melody 3

Spoločnosť Esselte si vyhradzuje právo na výber dizajnu kávovaru na základe dostupnosti jednotlivých variantov.

V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných Cien. Celkovo 550 ks súprav šálok a 150 ks kávovarov vyššie špecifikovaných. Množstvo výher bolo stanovené s ohľadom na minulé akcie tak, aby bolo dostatočné po celý čas konania, no v prípade vyčerpania týchto stanovených počtov cien pred 30. 12. 2013 bude súťaž ukončená.

Každý Účastník môže získať túto Cenu maximálne 5-krát.

Na každú jednotlivú výhru musí byť vyplnený súťažný hárok zvlášť.

Výhra bude výhercovi zaslaná v závislosti odo dňa doručenia súťažného hárku Technickému správcovi spoločnosti ESSELTE, s. r. o.:

  • Prijatie súťažného hárku do 30. 9. 2013 – výhra bude odoslaná do 31. 10. 2013
  • Prijatie súťažného hárku do 31. 10. 2013 – výhra bude odoslaná do 30. 11. 2013
  • Prijatie súťažného hárku do 30. 11. 2013 – výhra bude odoslaná do 31. 12. 2013
  • Prijatie súťažného hárku do 30. 12. 2013 – výhra bude odoslaná do 31. 01. 2014

Usporiadateľ má právo požiadať Výhercu o preukázanie jeho nároku na cenu. Výherca je povinný, na základe žiadosti od Usporiadateľa, doložiť svoj nárok predajným dokladom na Súťažné Zoraďovače a ďalšie produkty, ktoré obsahovali promočný leták či boli zahrnuté do súťaže ako ostatné produkty radu VIVIDA. Nákupným dokladom sa rozumie daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje výrobok zaradený do Súťaže. 

V prípade nákupu uskutočneného až po registrácii či dátume prijatia Súťažného hárku bude tento Súťažný hárok považovaný za neplatný.

Každé Koliesko z letáka či EAN kód môže byť nalepený na Súťažnom hárku iba raz. Akékoľvek kopírovanie zneplatňuje celý Súťažný hárok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých nalepených Koliesok či EAN kódov.

Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Ak bude výhra vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či výhercom neprevzatá, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej súhlasom.

Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s. r. o., a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori Esselte predajcov a ich rodinní príslušníci.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity Súťaže a na propagačné účely usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.

Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie cien počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

Zapojením do súťaže udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Českej republiky v znení: Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení  a také  pro komunikaci  elektronickými  prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života  nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Zapojením do súťaže udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi súhlas s použitím osobných údajov pre občanov Slovenskej republiky v znení: Účasťou na súťaži udeľuje účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas s bezodplatným uverejnením a využitím svojho mena, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa alebo organizátora, vrátane šírenia a použitia týchto osobnostných atribútov v médiách v súlade s ustanovením §12 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, ako aj s prípadným elektronickým spracovaním uvedených údajov o svojej osobe (meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, údaj o účasti na súťaži) s cieľom ich využitia na marketingové účely (najmä zasielanie informácií o výrobkoch a akciách vrátane elektronickej komunikácie) usporiadateľovi Esselte, s. r. o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 - Libuš, Česká republika na čas neurčitý v súlade s §7 zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov, a zároveň potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré mu z tohto zákona vyplývajú, t. j. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže súhlas kedykoľvek odvolať, že má právo na prístup k nim, ako aj so všetkými právami vyplývajúcimi z §20 a 21 tohto zákona.

Spoločnosť Esselte sa zaväzuje spracovávať osobné údaje subjektov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to po celý čas trvania Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Účasťou na Súťaži vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Aktuálne a úplné znenie pravidiel je k dispozícii v sídle Usporiadateľa.

Akékoľvek otázky týkajúce sa Súťaže rieši Technický správca spoločnosť Esselte. Účastník sa s akoukoľvek otázkou týkajúcou súťaže Esselte môže obrátiť na email: objednavky@esselte.com.